In een sterk veranderende maatschappelijke context waarbij het ledenaantal van sportclubs fors stijgt en het parochiale verenigingsleven eerder afneemt ten voordele van activiteiten die meer gericht zijn op persoonlijke beleving en quality time met het gezin, is het zinvoller om een aantal gebouwen te verlaten en herop te bouwen via concepten aangepast aan de huidige functionele noden, op locaties die hier beter toe geschikt zijn. Op andere plaatsen merkte de gemeente tekorten.

De gemeente wenste eveneens het beheer te optimaliseren en het medegebruik te stimuleren om voor alle accommodaties het grootste maatschappelijk nut te bereiken.

PROJECTFICHE

  • Klant: Gemeente en OCMW Willebroek
  • Projectomschrijving: Integrale accommodatiestudie
  • Omvang: 25 gebouwen in sport en socio-culturele sector

Freestone werd aangezocht om een accommodatiestudie voor deze infrastructuren uit te werken met een actieplan voor de komende 15 jaar. Volgende concrete stappen werden doorlopen:

  • 1. Inventarisatie van de gebouwen (locatie, staat, kostenniveau, bezettingsgraad)
  • 2. Inschatting behoeften (demografische en maatschappelijke evoluties)
  • 3. Analyse huidig beleidskader (beleidsplannen, reeds genomen maatregelen/projecten)
  • 4. Ontwikkeling strategische visie accommodatiebeleid
  • 5. In kaart brengen kloof huidig aanbod en behoeften aan maatschappelijke accommodaties, incl. scenariovergelijking
  • 6. Actieplan: omzetting weerhouden scenario’s in concrete actiepunten, timing en raming van kosten en opbrengsten

Wens je meer informatie over deze en andere van onze diensten?