dd 04.06.2020

1. Algemeen

Deze website (www.freestone.be) behoort toe aan Freestone NV, met zetel te 1780 Wemmel, De Hene 10 en met ondernemingsnummer 0887.436.073 (hierna: “Freestone”). Het gebruik van deze website wordt geregeld door en is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden (hierna: de Gebruiksvoorwaarden) en de Privacy Statement. De Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Statement zijn tevens van toepassing op de websites van de diensten van Freestone, waarnaar er op de website www.freestone.be wordt gelinkt (www.freestoneadvisory.be, www.freestonepeople.be) (hierna: “de Websites”). Door gebruik te maken van de Websites erkent een bezoeker de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te hebben doorgenomen, begrepen en onvoorwaarderlijk te aanvaarden.

2. Inhoud van de Websites

De bedoeling van de Websites is om u te informeren over de verschillende diensten die Freestone aanbiedt (Freestone Advisory, Freestone People, en Freestone Academy). De informatie op de Websites is steeds louter informatief van aard. Wanneer er op de Websites wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Freestone doet steeds haar uiterste best om alle informatie up-to-date te houden, maar informatie kan onjuist of verouderd zijn. Freestone kan, ongeacht iedere gebeurtenis, niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de volledigheid, het nut, de betrouwbaarheid of tijdloosheid van informatie gepubliceerd op de Websites of voor de gevolgen van handelingen of beslissingen genomen op basis van dergelijke informatie.

Wanneer er op de Websites links worden geplaatst naar andere websites, zoals bijvoorbeeld onder de rubriek “Partnerships”, vallen deze links buiten de controle, invloed of verantwoordelijkheid van Freestone. Freestone is niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens of de beveiling in het algemeen van gegevens van andere websites of bedrijven die deze beheren. Wij raden bezoekers dan ook ten zeerste aan om de gebruiksvoorwaarden/privacy policy van dergelijke andere websites te lezen, zodat een bezoeker kan nagaan hoe ze werken en hoe persoonsgegevens via die andere websites worden verwerkt.

De Websites voorzien contactformulieren waar de bezoeker zijn/haar contactgegevens kan achterlaten en een formulier om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor al de informatie die hij/zij daar achterlaat.

De Website “freestonepeople.be” geeft de bezoeker de mogelijkheid om te solliciteren voor een nieuwe functie. Door op de “solliciteer nu” knop te duwen kan de bezoeker zijn/haar contactgegevens achterlaten en een CV uploaden. De sollicitant geeft zijn/haar goedkeuring en gaat akkoord dat hij/zij uitsluitend verantwoordelijk is voor de vorm, inhoud en juistheid van de informatie in een CV die door de sollicitant via de website wordt ingezonden. Freestone kan deze kandidaat voordragen aan één van haar opdrachtgevers die om een dergelijke kandidaat verzoekt.

De Website “freestone.be” voorziet in een download pagina met informatief materiaal voor haar bezoekers. De bezoeker kan dit materiaal pas downloaden na het achterlaten van zijn/haar persoongegevens waarna het materiaal zal worden opgestuurd naar het email adres van de bezoeker. De bezoeker mag het videomateriaal uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden en zal het materiaal geenszins overmaken aan iemand anders, noch ergens publiceren of op een of andere manier de indruk wekken dat zij de auteur is van het materiaal. Freestone verzekert op geen enkele manier resultaat of output van het materiaal op welke manier dan ook.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid van Freestone

Freestone kan ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden en alle informatie op de Websites wijzigen. Hoewel Freestone de nodige beveiligingen heeft ingebouwd, is elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van de functionaliteiten van de Websites door virussen e.d. uitgesloten. Freestone is dus niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van downloads of inhoud van de Websites.

In geen geval zal Freestone, haar partners of klanten/opdrachtgevers vermeld op de Websites, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot: incidentele schade en gevolgschade, winstderving, of schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de Websites te gebruiken, ongeacht of Freestone op de hoogte is van dergelijke schade.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De Websites, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische componenten, de presentatie, de namen, de tekens, de logo's, de software en elk ander element dat in de Websites wordt opgenomen, zijn de intellectuele eigendom van Freestone, haar klanten/opdrachtgvers of partners. Wij laten u toe deze inhoud te lezen en te downloaden, enkel en alleen voor uw individuele, private en niet-commerciële behoeften, tenzij anders aangegeven. Elke reproductie of publieke communicatie van de Websites, met inbegrip van de bovenvermelde elementen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Freestone.

5. Onafdwingbaarheid

Indien bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden bevonden, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De relatie tussen de bezoeker van de Websites en Freestone, alsook deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting die hieruit zou voortvloeien tussen de bezoeker en Freestone behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde (Nederlandstalige) rechtbanken van Brussel.