Freestone houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke GDPR-wet- en regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAAROM FREESTONE JE PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken je persoonlijke gegevens om op een efficiënte en professionele wijze onze diensten te kunnen aanbieden.

Ben je op zoek naar een job, dan verwerken wij je gegevens om:

 • Je te helpen bij het zoeken naar een geschikte job
 • Je op de hoogte te houden van nieuwe vacatures via telefoon, e-mail en/of mailing
 • Je op de hoogte te houden van genomen acties en resultaten ikv sollicitaties
 • Je gegevens door te spelen aan bedrijven, op voorwaarde dat je hier expliciete toestemming voor geeft
 • Referenties af te nemen, op voorwaarde dat je hier expliciete toestemming voor geeft

Wens je als Opdrachtgever beroep te doen op onze diensten, dan verwerken wij je gegevens om:

 • Je een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden
 • Je op de hoogte te houden via rapporten en presentaties
 • Je op de hoogte te houden van onze opleidingen en praktische informatie
 • Je advies te verlenen aangaande onze diensten
 • Je advies te verlenen over de trends en ontwikkelingen
 • Je feedback te vragen over onze diensten en samenwerking

Wij verwerken je gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten, overheidsinstanties, gerecht of bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

Wij verwerken je gegevens om je bij te staan bij het zoeken naar een geschikte job, om een opleiding aan te bieden en/of je vraag mbt advies in te vullen.

Wij verwerken je gegevens om onze dienstverlening en klantentevredenheid te verbeteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer je beroep wenst te doen op onze diensten, verwerken wij je persoonlijke gegevens en vragen wij je goedkeuring voor de verwerking ervan.

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij volgende technische gegevens om onze website en dienstverlening voortdurend te monitoren en te verbeteren waar nodig:

 • Technische informatie als toestel, IP-adres, browser, geografische locatie en besturingssysteem
 • Informatie mbt het surfgedrag (tijd gespendeerd aan elke pagina, doorklikken op links, welke pagina’s je bezoekt, hoe vaak je een pagina bezoekt,...)
 • Technische details mbt berichten en gesprekken (datum, doel, afspraken, acties)

Wanneer je een formulier op de website invult, je inschrijft voor een mailing en/of contact opneemt via telefoon, e-mail, leveranciers of social media, kunnen wij volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, taalkeuze
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, adres, telefoonnummer, functietitel, e-mail, facturatiegegevens
 • Informatie betreffende de vraag, opdracht en/of vacature

Wanneer je een sollicitatieformulier invult, kunnen wij volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, taalkeuze
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, adres, telefoonnummer, functietitel, e-mail, facturatiegegevens
 • Informatie betreffende de vraag, opdracht en/of vacature
 • Curriculum Vitae, sollicitatiebrief
 • Informatie over opleiding, werkgevers, werkervaring en kennis, incl. de door jou opgegeven referenties

Wanneer je als sollicitant beroep wenst te doen op de dienstverlening van Freestone People, verwerken wij volgende persoonsgegevens met als doel te beantwoorden aan je vragen en behoeften:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, taalkeuze
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, adres, telefoonnummer, functietitel, e-mail, facturatiegegevens
 • Informatie betreffende de vraag, opdracht en/of vacature
 • Curriculum Vitae, sollicitatiebrief
 • Informatie over opleiding, werkgevers, werkervaring en kennis
 • Notities genomen tijdens de sollicitatieprocedure
 • Evaluatieformulieren, referenties, resultaten van testen en assessments
 • Loonfiches en sociale documenten
 • Opleidingen
 • Informatie mbt payroll: vakantiedagen, statuut, kinderen, verminderingen
 • Andere persoonlijke gegevens die je ons bezorgt

Wij verwerken de persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden. Wij bezorgen je informatie mbt onze dienstverlening waarvan wij denken dat dit voor jou interessant kan zijn. Dit omvat onder meer vacatures, offertes, CV’s van kandidaten, resultaten testen, opleidingen en evenementen.

HOE LANG FREESTONE GEGEVENS BEWAART

Freestone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

VERSTREKKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Freestone verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien:

 • Nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • Nodig in het kader van technische ondersteuning.
 • Je ons hiertoe uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 1. het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 2. het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 3. het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij werken met betrouwbare derden die in onze naam diensten uitvoeren. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij garanderen dat alle derde verwerkers verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Wanneer je op zoek bent naar een job, werken wij met derden die in onze naam vacatures publiceren en persoonlijkheidstesten en assessments afnemen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK – HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website van Freestone worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Hiervoor worden cookies op de harde schijf van je computer geplaatst. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Freestone gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en het gebruiksgemak van de bezoekers van de website te verhogen. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De cookies worden niet gebruikt om de surfgewoonten van de bezoeker op andere websites vast te stellen. Je internetbrowser stelt je in staat om deze cookies uit te schakelen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie is geïnstalleerd of om de cookies van je harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

Overzicht gebruikte cookies op de website:

 • CRAFT_CSRF_TOKEN: voor Craft
 • CraftSessionId: voor Craft
 • _ga: om data door te spelen voor Google Analytics
 • _gid: om data door te spelen voor Google Analytics
 • pongping-statement: om de keuze van de cookiestatement te bewaren

GOOGLE ANALYTICS

Freestone maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Freestone bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Freestone te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Freestone heeft hier geen invloed op. Freestone heeft Google geen toestemming gegeven om via Freestone verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Tevens kan je bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of je bezwaar sturen naar contact@freestone.be. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Freestone zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na aanvraag, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Freestone neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Freestone van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • De website van Freestone maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Door de toegang tot en het gebruik van de website, heb je uitdrukkelijk ingestemd met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, inclusief handelsmerken, logo's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Freestone of rechthoudende derden.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De informatie op de website is van algemene aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker.

Freestone doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de beschikbaar gestelde informatie volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen echter onnauwkeurigheden optreden bij het verstrekken van informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of als specifieke informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal Freestone de grootste moeite doen om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt verholpen.

Freestone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. De sitemanager moet worden gecontacteerd als de gebruiker onnauwkeurigheden heeft opgemerkt in de informatie die door de site wordt verstrekt.

De inhoud van de site (inclusief links) kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of uitgebreid zonder aankondiging of voorafgaande kennisgeving. Freestone geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die kan ontstaan door de toegang tot of het gebruik van de website.

Freestone kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, specifiek of anderszins, jegens iemand voor enige schade die is toe te schrijven aan het gebruik van deze site of enige andere, in het bijzonder als het resultaat van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig verlies, werkonderbreking, schade aan de programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links op deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Freestone verklaart uitdrukkelijk dat het geen gezag heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken daarvan of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Freestone Academy is het opleidingscentrum. Je kan online inschrijven om deel te nemen aan deze sessies. Hou er rekening mee dat je deelname slechts definitief is zodra je een bevestiging per mail ontvangt. Annuleren is mogelijk op 7 dagen vóór de startdatum van de training. Je ontvangt na de training een factuur.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze site wordt beheerst door Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Freestone verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Freestone op via contact@freestone.be.

Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. www.gegevensbeschermingsautori...

www.freestone.be is een website van Freestone.

Freestone is als volgt te bereiken:

Contactadres + maatschappelijke zetel:

Freestone NV
De Hene 10
1780 Wemmel
Telefoon: +32 2 453 95 50
E-mail: contact@freestone.be
BTW: BE 0887 736 073