De gemeente Mol zag zich geconfronteerd met een aantal zeer belangrijke en omvangrijke uitdagingen:

  • Realisatie project Optimol (optimaliseringstraject in kader van de samenvoeging van de gemeente en het OCMW)
  • Site De Zwaan had nood aan een duidelijke toekomstvisie – en de realisatie ervan - wat betreft de eigendomsstructuur maar ook de inhoudelijke invulling en alle bijhorende consequenties inzake renovatie van gebouwen of eventuele nieuwbouw op deze site.
  • Streven naar een eengemaakte uitvoeringsdienst in de Slagmolenstraat.
  • Het oud-gemeentehuis, dat de dienst toerisme huisvestte (zowel backoffice als frontoffice) voldeed niet als modern, multimediaal en klantvriendelijk bezoekerscentrum voor toeristen.
Mol

Deze uitdagingen hadden een enorme invloed op het gemeentelijk patrimonium. De huidige infrastructuur diende structureel te worden aangepast (verbouwingen, verschuivingen van functies,…) om deze projecten te realiseren. Vrijwel alle grote sites waren in dit verhaal betrokken.

De gemeente verwachtte geen uitgewerkt en gedetailleerd ontwerpplan van de indeling van concrete werkposten en burelen over de verschillende locaties. Wel wenste ze een duidelijk visieplan met een eerste aanzet van de ruimtelijke functionele invulling voor betrokken sites in hun onderlinge samenhang, waarbij verschillende scenario’s dienden uitgewerkt en geopperd te worden. Dit visieplan diende verduidelijkt met de nodige grondplannen en schetsontwerpen.

PROJECTFICHE

  • Klant: Gemeente en OCMW Mol
  • Periode: 2018
  • Projectomvang: Accommodatiestudie

Een haalbaarheidsstudie onderzocht en berekende welke oppervlaktes vereist waren voor de functionele behoeftes. De kloofanalyse tussen de toekomstige noden en huidige gebouwen leidde tot diverse scenario’s die in detail verder werden uitgewerkt. De studie diende in relatie gebracht te worden met de vereiste budgettering en een haalbare fasering in de volgende legislaturen voor de realisatie van de uitgewerkte scenario’s.

Meer weten over accommodatiestudie?