Herentals

De stad Herentals en het OCMW wensten een visie op lange termijn voor een integraal accommodatiebeleid. Via dit accommodatiebeleid wilden stadsbestuur en OCMW komen tot een uitgebalanceerd aanbod in de gemeente, een definitie over het basisvoorzieningenniveau met aandacht voor alle kernen, het vergroten van het samenwerkend vermogen en tot slot duidelijkheid over multifunctionaliteit en clustervorming.

PROJECTFICHE

  • Klant: Gemeente en OCMW Herentals
  • Periode: 2016-2017
  • Projectomvang: Accommodatiestudie gebouwen

Het onderzoek en de conditiestaatmeting resulteerden in een rapport waarin volgende items vervat waren

  • Een inventaris van het huidig aanbod aan accommodaties (capaciteit, kwaliteit, functionaliteit, ligging/spreiding, belevingswaarde, gebruik & bezetting, et cetera) waarbij relevante beleidsuitgangspunten (welzijn, sport, cultuur, onderwijs, jeugd, enz…) en trends en ontwikkelingen in kaart gebracht werden.
  • Een behoeftebepaling aan accommodaties tot het jaar 2035, in termen van capaciteit, functionaliteit en spreiding/clustering.
  • Een visie op de accommodaties op lange termijn.
  • Een vergelijking tussen het huidig aanbod en de (toekomstige) behoefte aan accommodaties. Hierbij worden toekomstige opportuniteiten gekoppeld aan het actuele aanbod.
  • Een overzicht van gewenste ingrepen in het huidig aanbod met de (financiële) consequenties ervan (waaronder de benodigde investeringen (renovatie, aankoop of nieuwbouw), de opbrengsten uit eventuele verkoop van patrimonium en de jaarlijkse exploitatiekosten).
  • Het in kaart brengen van de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie en de consequentie hiervan op volgende vlakken: organisatorisch, financieel, gebruik & bezetting van accommodaties, subsidiebeleid, wijze van exploitatie,….
  • Een voorstel van samenwerking tussen de stad Herentals en het OCMW met betrekking tot de implementatie van het nieuwe accommodatiebeleid.

Meer weten over accommodatiestudie?